پیامک:09107608058

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
بسیاری از داوطلبان کنکور از بسیاری از قوانین و ضوابط پیچیده کنکور اطلاعی ندارند و گاهی به علت نداشتن اطلاعات تصمیمات غلطی می گیرند که ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم نیازمند مشاوره جهت اصلاح برنامه ریزی و اصلاح روش مطالعه خود جهت حضور قدرتمند در کنکور هستند. ما به دو روش مشاوره تحصیلی را انجام می دهیم.
روش اول :یک روش قابل اجرا برنامه ریزی دروس و هدایت تحصیلی هر هفته دو جلسه 20 دقیقه ای بصورت تلفنی و حداقل به مدت دو ماه است. پس از دو ماه میزان پیشرفت از طریق آزمونهای آزمایشی سنجیده و در صورت برآورده شدن انتظارات و افزایش قابل توجه تراز مشاوره و برنامه ریزی ادامه می یابد و در غیر این صورت قطع می گردد. جهت برنامه ریزی دو ماهه و اطلاع از هزینه ها کلمه«برنامه ریزی دو ماهه» را به سامانه پیامکی 09107608058 ارسال کنید.
روش دوم: مشاوره مقطعی که شما می توانید با هماهنگی قبلی و ارسال کلمه «مشاوره تلفنی» به سامانه پیامکی 09107608058 مستقیم با دکتر عباس شادلو در باره مسائل و سوالات کنکور و انتخاب رشته مشاوره داشته باشید. مشاوره تلفنی حداقل 20 دقیقه و به هر تعداد به تقاضای شما انجام می شود.