پیامک:09107608058

دکتر هدی سرپرست
دکتر هدی سرپرست مدرس ریاضی و فیزیک گروه رتبه برتر

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
عضو بنیاد ملی نخبگان
استاد دانشگاه پیام نور تهران
مدرس مدارس سما
10 سال تدریس دروس مقاطع مختلف