پیامک:09107608058

دکتر علیرضا مشرفی

مدرس زیست شناسی کنکور گروه رتبه برتر

دکتر علیرضا مشرفی مدرس زیست شناسی کنکور گروه رتبه برتر
دکترای تخصصی phd
مدرس دانشگاه و مدارس سلام و ایراندخت و آموزشگاه صائب و قلم چی در تهران.
طراح آزمونهای آزمایشی.
رتبه برتر آزمون دکترای تخصصی.
تلفن تماس:09058663363