پیامک:09107608058

دوره تکنیکهای تست زنی

دوره تکنیکهای تست زنی کنکور
سوالات آزمون سراسری به صورت تستی طراحی می شوند و پاسخ گویی به سوالات تستی به کلی از روش پاسخ گویی به سوالات تشریحی متفاوت است. علت این است که در پاسخ تستی نمره تنها به پاسخ نهایی شما تعلق می گیرد صرف نظر از این که روش شما برای رسین به پاسخ چه باشد.
شما برای پاسخ دادن به سوالات تستی باید خود را آماده کنید در حالی که زمان پاسخ گویی به سوالات بسیار کم و سوالات بسیار سخت یا نسبتا سخت هستند.
مهارتهای تست زنی به شما می آموزد با سوالات تستی چگونه مواجه شوید و زمان خود را چگونه توزیع کنید تا بتوانید بیشترین امتیاز را کسب کنید.