پیامک:09107608058

دوره برنامه ریزی تحصیلی

دوره برنامه ریزی تحصیلی کنکور

دوره برنامه ریزی تحصیلی به روزترین روشهای برنامه ریزی برای رسیدن رشته-محل دلخواه در کنکور را به شما آموزش می دهد شما یاد میگیرید چگونه بدون استفاده از مشاور تحصیلی خودتان برنامه آموزشی خود را طراحی نموده و آن را به اجرا بگذارید.

شما در این دوره یاد می گیرید که بهترین زمان برای شروع برنامه ریزی کنکور از آغاز دوره دوم متوسطه است. انواع روشهای برنامه ریزی زمان و زمانی-حجمی نمودارهای پایش هفتگی،ماهانه و سه ماهه و روشهای اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی در این دوره آموزش داده می شود.