پیامک:09107608058

برنامه ریزی تحصیلی متوسطه دوم و کنکور

      برنامه ریزی تحصیلی موسسه رتبه برتر صرفاً توسط دکتر شادلو و بر اساس توانایی ها و استعدادهای هر داوطلب بصورت جداگانه و طراحی و تنظیم می گردد. پس از ارزیابی اولیه که حدود یک هفته به طول می انجامد برنامه درسی طبق هماهنگ با برنامه تحصیل در مدارس و بر اساس برنامه راهبردی هر داوطلب در صورتی که در آزمونهای آزمایشی شرکت می کند طراحی و ارائه می شود. طول برنامه یک ماه و حداکثر دو ماه است. در طول این مدت پایش آزمونها و تراز داوطلب انجام می شود و در صورت روند رو به پیشرفت داوطلب و در صورت تمایل وی روند مشاوره کنکور تداوم می یابد. در صورتی که به هر دلیل داوطب در تراز خود رشد محسوسی طی دو ماه نداشته باشد در هر مقطع برنامه مشاوره متوقف خواهد شد. موسسه رتبه برتر خود را متعهد به روند رو به پیشرفت وضعیت تحصیلی داوطلب می داند و در صورت عدم همراهی با برنامه های داده شده به هیچ وجه ادامه کار مشاوره میسر نخواهد بود. جهت تعیین وقت برنامه ریزی توسط دکتر عباس شادلو نام پایه و کلمه برنامه ریزی را به سامانه پیامکی 09107608058 ارسال کنید.