پیامک:09107608058

انتقالی و تغییر رشته

شرایط تغییر رشته در دانشگاه

شرایط تغییر رشته در دانشگاه

معمولا تغییر رشته در دانشگاه تابع ضوابظ سختی است که به راحتی نمی توان آن را انجام داد اما این کار تحت شرایط و ضوابطی خاص و برای معدودی از افراد که در کنکور نمره ورود به آن رشته-محل را کسب کرده اند امکان پذیر است
شرایط انتقالی دانشگاه سراسری

شرایط انتقالی دانشگاه سراسری

هر ساله عده ای از دانشجویان به دلیل مشکلات خانوادگی یا دوری راه یا شرایط اشتغال همسر یا دلایل دیگر درخواست انتقال از دانشگاه مبدا به دانشگاهی دیگر را دارند که برابر ضوابط می توانند اقدام به انتقال کنند. بطور کلی انتقال به دانشگاه همسطح ممکن است و آن هم تحت شرایط خاص که در زیر بدان می پردازیم.