پیامک:09107608058

اساتید

دکتر علی معلم

دکتر علی معلم

فبلبا
دکتر هدی سرپرست/

دکتر هدی سرپرست/

مدرس فیزیک و ریاضی گروه رتبه /
دکتر هدی سرپرست

دکتر هدی سرپرست

مدرس فیزیک و ریاضی گروه رتبه برتر
دکتر سهیل پیرفکر

دکتر سهیل پیرفکر

مدرس ریاضی کنکور گروه رتبه برتر
دکتر علیرضا خادمی

دکتر علیرضا خادمی

مدرس ادبیات کنکور گروه رتبه برتر
دکتر محمد علیپور

دکتر محمد علیپور

مدرس عربی کنکور گروه رتبه برتر
دکتر علیرضا مشرفی

دکتر علیرضا مشرفی

مدرس زیست شناسی کنکور گروه رتبه برتر
دکتر فرزاد گندمی

دکتر فرزاد گندمی

مدرس شیمی کنکور گروه رتبه برتر
دکتر عباس شادلو

دکتر عباس شادلو

مدرس زبان انگلیسی کنکور و دوره های مهارتهای کنکور و مشاور و برنامه ریز